Türkiye’nin Dijitalleşme Notu 5 Üzerinden 3,24

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu bir önceki yıla kıyasla artış göstererek 3,03’ten 3,24’e yükseldi. Raporda, Türkiye’nin dijitalleşme hızının geçen yıla kıyasla bir miktar artış gösterdiği belirtilirken, olumlu yönde bir sıçrama için alınması gereken önlemlere de yer verildi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ve her yıl yayınlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”nu kamuoyuna açıkladı. İş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm notu 3,24

“Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”na göre, Türkiye’nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son iki yıldaki artış eğilimini korudu.

2019 2020 2021
TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDEKSİ 2,94 3,03 3,24
A. EKOSİSTEM BİLEŞENİ 2,87 2,95 3,09
1. Boyut: Yasal Zemin ve İşleyiş 2,76 2,82 3,01
2. Boyut: Yenilik ve Yatırım Ortamı 2,98 3,09 3,17
B. YETERLİLİK BİLEŞENİ 3,19 3,21 3,37
3. Boyut: Altyapı 2,34 2,27 2,32
4. Boyut: Satın Alınabilirlik 4,54 4,54 4,63
5. Boyut: Beceriler 2,69 2,82 3,17
C. KULLANIM BİLEŞENİ 2,88 3,16 3,36
6. Boyut: Bireysel Kullanım 3,20 3,24 3,31
7. Boyut: İş Dünyası Kullanımı 2,77 3,32 3,41
8. Boyut: Kamu Kullanımı 2,66 2,92 3,37
D. DÖNÜŞÜM BİLEŞENİ 2,81 2,81 3,14
9. Boyut: Dijitalleşen Ekonomi 2,36 2,05 2,25
10. Boyut: Dijitalleşen Toplum 3,26 3,58 4,03

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’nun Türkiye’nin dijitalleşme performansının ölçülmesi açısından kilit öneme sahip bir gösterge olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan şu açıklamayı yapıyor: “Elimizdeki veriler 2021 yılında dijital dönüşümün geçen yıla göre bir miktar daha artmış olduğunu gösteriyor. Pandemi ile birlikte tüm dünyada dijital dönüşümün hızlanması karşısında ülkemizde de dönüşüm hızının artmış olması sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte ülkemizin, potansiyeli ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu da aşikârdır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmemiz için en öncelikli olarak nitelikli işgücü kaynağının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, girişimci ekosisteminin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Bu dört gelişim alanında atılacak tüm adımların TÜBİSAD olarak destekçisi ve takipçisi olacağız.”

Rapordan öne çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:

 • 2021 yılında Türkiye’nin dijitalleşme notunun, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört bileşeninin tamamında 2020 yılına kıyasla olumlu değişim gözleniyor. 2021 endeksini oluşturan dört ana bileşen arasında “Yeterlilik” ve “Kullanım” bileşenleri dijitalleşme notunu aşağı çekerken, “Ekosistem” bileşeni de endeksi olumsuz etkiledi. Raporda Türkiye’nin dijitalleşmesinin önündeki en ciddi engel ekosistem olarak tanımlanırken, “Ekosistem” bileşeninin “Yasal Zemin ve İşleyiş” ile “Yenilik ve Yatırım Ortamı” olmak üzere iki boyutta geçen yıla kıyasla iyileşme yaşandığına dikkat çekiliyor.
 • Dijitalleşme endeksini oluşturan “Yeterlilik” bileşeni ekonominin dijitalleşmeye hazır ve yeterli olup olmamasını gösteriyor.  Yeterlilik bileşeninin gelişim hızı diğer bileşenlere oranla düşük seyrediyor.
 • Endeks hesaplamasında kullanılan “Altyapı” boyutu, “Dijitalleşen Ekonomi” boyutundan sonra en düşük performansın görüldüğü boyut olarak değerlendiriliyor.  Ayrıca “Altyapı”daki iyileşme hızı da düşük seyrediyor.  “Satın Alınabilirlik” boyutundaki performansın güçlü olduğu ifade edilirken 2020 yılındaki 4,54 olan değer 2021 yılında daha da iyileşerek 4,63’e yükselmiş bulunuyor.
 • Kullanım bileşeni “Bireysel”, “İş Dünyası” ve “Kamu” olmak üzere üç alt boyutta incelenirken, her üç boyutun notlarının birbirine yakın olduğu görülüyor. “Kamu Kullanımı” 10 alt boyutu itibariyle Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi’nde en hızlı gelişme görülen boyut olmuş durumda.
 • Dönüşüm” bileşeninin iki alt boyutu olan “Dijitalleşen Ekonomi” ve “Dijitalleşen Toplum” geçen yıla kıyasla olumlu gelişme kaydetmiş bulunuyor. Bununla birlikte “Dijitalleşen Ekonomi” Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi’ni en çok aşağı çeken boyut olmuş durumda. Bu veri iş dünyasında var olan değişim arzusunun daha da desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor.
 • Koronavirüs salgını, ekonomik ve toplumsal hayatın mümkün olan en az hasarla devam ettirilebilmesinde dijital teknolojilerin belirleyici bir önemde olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede, TUBİSAD Dijitalleşme Endeksi’nin bu yılki raporunda Koronavirüs salgınının BİT sektörüne etkisini değerlendirmek üzere BİT sektöründeki lider firmaların üst düzey yöneticileri ile bir anket çalışması yapıldı.
 • 5 üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, Koronavirüs salgınının sektör üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı görülüyor:
 • Koronavirüs salgını sırasında açıklanan desteklerden sektörün genelde çok fazla yararlanmadığı görülüyor.
 • Sektörün salgında değişen iş koşullarına uyumu güçlü oldu.
 • BİT sektöründe salgın sırasında istihdam artışı yaşandı.
 • Firmaların faaliyetleri açısından BİT’in öneminde görülen artışın salgın sonrasında da devam etmesi bekleniyor.
 • Dijital dönüşüm ihtiyacının hızlanmasıyla birlikte BİT sektöründeki gelişmenin olumlu seyretmesi bekleniyor.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.